bat-dong-san

Mở rộng diện tích khu kinh tế Nhơn Hội lên hơn 14 nghìn ha

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định 17/2010/QĐ-TTg ngày 3/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Bản đồ khu kinh tế Nhơn Hội Theo đó, sửa đổi khoản 2 Điều…