Phát Đạt lên kế hoạch trả hết nợ Ngân hàng Đông Á trước năm 2018 Kinh Doanh

Theo quyết định của Hội đồng Quản trị Công ty Phát Đạt, các khoản nợ gốc trái phiếu, nợ vay của công ty sẽ được Phát Đạt trả chậm nhất vào ngày 31/12. Các khoản lãi phát sinh được trả chậm nhất ngày 30/6/2018. Tuy nhiên đại diện công ty cho biết, Phát Đạt cố gắng trả…