Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, phát hành xổ số kiến thiết Kinh Doanh

 20 hàng hóa, dịch vụ Nhà nước độc quyền thương mại: 1. Hàng hóa, dịch vụ phục vụ mục đích, quốc phòng, an ninh 2. Sản xuất, mua, bán, xuất, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, vận chuyển quá cảnh vật liệu nổ công nghiệp 3. Sản xuất vàng miếng 4. Xuất, nhập khẩu vàng…