Kiểm toán Nhà nước: Doanh nghiệp xăng dầu ‘lãi đậm’ nhờ chênh lệch thuế Kinh Doanh

Theo kết quả Kiểm toán Nhà nước về việc trích lập, quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu và công tác quản lý, điều hành giá xăng dầu giai đoạn 2015 – 2016, các đại lý kinh doanh xăng dầu đầu mối được nhận định, đã được hưởng chênh lệch lớn. Việc…