Tín dụng tăng 6,53% Kinh Doanh

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố báo cáo hoạt động ngân hàng 5 tháng đầu năm, trong đó cho biết đến ngày 25/5/2017 tín dụng tăng 6,53% so với cuối năm 2016. Về tổng phương tiện thanh toán, đến ngày 19/5 tăng 4,41% so với cuối năm 2016, huy động vốn tăng 4,11%, thanh khoản hệ…