Ông Nguyễn Đức Hưởng không ứng cử vào Hội đồng quản trị mới Kinh Doanh

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Theo đó, phiên họp sẽ diễn ra vào ngày 28/3 tại TP HCM. Một nội dung quan trọng trong cuộc họp là bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ mới (2018-2023)…